dictionaryportal.eu

Iersk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Dictionary and Language Library
DOELTAAL Iersk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.teanglann.ie/
DOELTAAL Iersk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.potafocal.com/
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.gaois.ie/
Database of Contemporary Irish Words DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.focal.ie/
Stel in wurdboek foar »