dictionaryportal.eu

Iersk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Pronunciation Database
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
Grammar Database
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/fbg/
'Beo!' Glossary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/beo/
Pota Focal Thesaurus
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/thes/
Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Spesjale wurdboeken https://www.gaois.ie/bnl/
Stel in wurdboek foar »