dictionaryportal.eu

Italiaansk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
The Sabatini Coletti. Dictionary of the Italian Language DOELTAAL Italiaansk METATAAL Italiaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/index.shtml
Virgilio's Italian Vocabulary Words
DOELTAAL Italiaansk METATAAL Italiaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://parole.virgilio.it/parole/vocabolario/index.html
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Italiaansk METATAAL Italiaansk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.treccani.it/
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Etymological Dictionary of the Italian Language
DOELTAAL Italiaansk METATAAL Italiaansk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.etimo.it/
Stel in wurdboek foar »