dictionaryportal.eu

Poalsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Spesjale wurdboeken http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Spesjale wurdboeken http://sgjp.pl/
Stel in wurdboek foar »