dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Korpusowy słownik polskiego języka migowego DOELTAAL Poalske gebeartetaal METATAAL Poalsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/
Stel in wurdboek foar »