dictionaryportal.eu

Ingelsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Wurdboeken foar taallearders
Learner's dictionaries binne bedoeld foar lju dy't de taal as twadde taal leare.
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.ldoceonline.com
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.macmillandictionary.com
Stel in wurdboek foar »