dictionaryportal.eu

Ingelsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken https://en.oxforddictionaries.com/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Croatian Terminology Portal DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Portalen en sykmasinen http://nazivlje.hr/
Wurdboeken foar taallearders
Learner's dictionaries binne bedoeld foar lju dy't de taal as twadde taal leare.
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.ldoceonline.com
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.macmillandictionary.com
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Histoaryske wurdboeken http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.etymonline.com/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.oed.com
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.doe.utoronto.ca/
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken https://dsae.co.za/
Terminologyske wurdboeken
Terminologyske wurdboeken beskriuwe de wurdskat fan in beskaat domein, lykas as biology, wiskunde of ekonomy.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Terminologyske wurdboeken http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Terminologyske wurdboeken http://struna.ihjj.hr/
Stel in wurdboek foar »