dictionaryportal.eu

Sweedsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Swedish dictionary published by the Swedish Academy DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Algemiene wurdboeken http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/so
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Portalen en sykmasinen https://svenska.se/
Wurdboeken foar taallearders
Learner's dictionaries binne bedoeld foar lju dy't de taal as twadde taal leare.
Lexin - a Dictionary for immigrant education DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/lexin
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Dictionary of the Swedish dialects in Finland
DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Spesjale wurdboeken http://kaino.kotus.fi/fo/
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Swedish Etymological Dictionary DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://runeberg.org/svetym/
Terminologyske wurdboeken
Terminologyske wurdboeken beskriuwe de wurdskat fan in beskaat domein, lykas as biology, wiskunde of ekonomy.
DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.rikstermbanken.se/startSimpleSearch.html
Stel in wurdboek foar »