dictionaryportal.eu

Suainis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Swedish dictionary published by the Swedish Academy CÀNAN CUSPAIREACH Suainis MEATA-CHÀNAN Suainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/so
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Suainis MEATA-CHÀNAN Suainis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://svenska.se/
Faclairean do luchd-ionnsachaidh
Tha faclairean luchd-ionnsachaidh gan dealbhadh a dh'aona-ghnothach do dhaoine a tha ag ionnsachadh a' chànain mar dhàrna cànan.
Lexin - a Dictionary for immigrant education CÀNAN CUSPAIREACH Suainis MEATA-CHÀNAN Suainis SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/lexin
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Dictionary of the Swedish dialects in Finland
CÀNAN CUSPAIREACH Suainis MEATA-CHÀNAN Suainis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://kaino.kotus.fi/fo/
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
Swedish Etymological Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Suainis MEATA-CHÀNAN Suainis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://runeberg.org/svetym/
Faclairean briathrachais
Tha faclairean briathrachais a’ mìneachadh a’ bhriathrachais an lùib chuspairean sònraichte a leithid bith-eòlas, matamataig no eaconamas.
CÀNAN CUSPAIREACH Suainis MEATA-CHÀNAN Suainis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://www.rikstermbanken.se/startSimpleSearch.html
Mol faclair »