dictionaryportal.eu

Spàinntis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://demel.uni-rostock.de/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/
Mol faclair »