dictionaryportal.eu

Estlânsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
DOELTAAL Estlânsk METATAAL Estlânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://sonaveeb.ee/
The Explanatory Dictionary of Estonian DOELTAAL Estlânsk METATAAL Estlânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://eki.ee/dict/ekss/
The Dictionary of Standard Estonian DOELTAAL Estlânsk METATAAL Estlânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://eki.ee/dict/qs/
Wurdboeken foar taallearders
Learner's dictionaries binne bedoeld foar lju dy't de taal as twadde taal leare.
The Basic Estonian Dictionary DOELTAAL Estlânsk METATAAL Estlânsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://eki.ee/dict/psv/
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Etymological Dictionary of Estonian DOELTAAL Estlânsk METATAAL Estlânsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://eki.ee/dict/ety/
Stel in wurdboek foar »