dictionaryportal.eu

Gàidhlig na h-Èireann

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
New English-Irish Dictionary (NEID)
RANNSAICH ANN AN
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.focloir.ie/
Irish-English Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.teanglann.ie/en/fgb/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.teanglann.ie/en/eid/
The Little Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.teanglann.ie/ga/fb/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Dictionary and Language Library
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.teanglann.ie/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.potafocal.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.gaois.ie/
Database of Contemporary Irish Words CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.focal.ie/
Faclairean do luchd-ionnsachaidh
Tha faclairean luchd-ionnsachaidh gan dealbhadh a dh'aona-ghnothach do dhaoine a tha ag ionnsachadh a' chànain mar dhàrna cànan.
Pota Focal House Glossary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.potafocal.com/gt/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Pronunciation Database
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
Grammar Database
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann, Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla, Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/fbg/
'Beo!' Glossary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/beo/
Pota Focal Thesaurus
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/thes/
Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.gaois.ie/bnl/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://edil.qub.ac.uk
Faclairean briathrachais
Tha faclairean briathrachais a’ mìneachadh a’ bhriathrachais an lùib chuspairean sònraichte a leithid bith-eòlas, matamataig no eaconamas.
National Terminology Database for Irish
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean briathrachais http://www.tearma.ie/
Terminology Database (gaois.ie)
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla, Frangais, Gearmailtis SEÒRSA Faclairean briathrachais https://www.gaois.ie/trm/
Mol faclair »